Árlista

Vizsgálati díjak

 

 

 

Kutya, macska

 

9000.-

 

Díszmadár, hüllő, rágcsáló

 

9500.-

 

Utókezelés kutya macska

 

4000.-

 

Ulrtahangos vizsgálat

 

9000.-

 

Vemhességi ultrahang

 

9000.-

 

Kiszállási díj (alapdíj)

 

8000.-

 

Védőoltások beadása

 

 

 

Veszettség elleni védőoltás

 

6500.-

 

Parvo vírus elleni védőoltás

 

9800.-

 

Kutya kombinált védőoltás (veszettség nélküli)

 

12000.-

 

Kutya kombinált védőoltás (veszettséggel)

 

18.000.-

 

Macska kombinált védőoltás (veszetts. nélküli)

 

9800.-

 

Macska kombinált védőoltás (veszettséggel)

 

13000.-

 

PureVax RCPCh+Leukózis

 

13000.-

 

PureVax RCPCh+Leukózis+veszettség

 

16000.-

 

Leukózis védőoltás

 

12000.-

 

Lyme védőoltás

 

8000.-

 

Gombásság elleni védőoltás

 

9000.-

 

Myxomatosis elleni kombinalt védőoltás

 

13000.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A műtéti díjak az esetek fuggvényétől változnak. 

 

 

 

Dr.Jámbor Márk, Ph.D állatorvos ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

A  weboldal az azt működtető Dr.Jámbor Márk egyéni vállalkozó 8000 Székesfehérvár Kandó Kálmán u 2 tulajdona.

Az  adatkezelője  Dr.Jámbor Márk állatorvos 8000 Székesfehérvár Kandó Kálmán u 2

, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelésnek megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A drjambormark.hu címen elérhető honlapjának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a megadott címen.

Adatkezelési alapelvek

Az adatkezelő elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

E szolgáltatások igénybe vételéhez történő regisztrációkor olyan adatok megadását kérjük, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A honlapon keresztül birtokába jutott minden adatot az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli.

Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
* 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
* 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
* 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
* 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
Az adatkezelő az alábbiakban ismertetik adatkezelési elveit, bemutatják azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

Definíciók

1.személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

3.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

4.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

5.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

6.adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

7.nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

8.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

9.adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

14. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

A  honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasználó képernyőjének felbontása.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 2 év.

A Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a  címen tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A  honlapon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra, cookie-t kezelünk.

 

Dr.Jámbor Márk állatorvos kapcsolatfelvétel


Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok
Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
- postai úton a Dr.Jámbor Márk 8000 Székesfehérvár Kandó Kálmán u 2 címen,
- e-mail útján az allatorvos@email.cz címen.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: hamarosan.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
A személyes adatok tárolásának módja az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Dr.Jámbor Márk 
Székhely: Székesfehérvár Kandó Kálmán u 2 8000

Email: allatorvos@email.cz